Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมส่วนที่เป็นธรรมจักรและติดกระเบื้องโมเสค ด้านหลังของพระประธานองค์ใหญ่ และสร้างศาลาเอนกประสงค์ด้านหน้าวัด วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมส่วนที่เป็นธรรมจักรและติดกระเบื้องโมเสค ด้านหลังของพระประธานองค์ใหญ่ และสร้างศาลาเอนกประสงค์ด้านหน้าวัด วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
   


แฟ้มภาพ

ยกรูปเหมือนหลวงปู่ทวด

   


 เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ) เป็นประธานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโสธร หน้าตักกว้างเท่าองค์จริง (๓ ศอก ๕  นิ้ว) และพระอุปคุต หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว และพิธียกพระเกศ ต่อพระเศียรหลวงพ่อสัมพุทโธ ที่ออกแบบโดย อาจารย์สาคร โสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากนั้นได้ทำพิธีเบิกเนตรและยกรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หน้าตักกว้าง ๔.๒๐ เมตร สูง ๔.๖๐ เมตร น้ำหนัก ๕ ตัน เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารหลวงปู่ทวด ที่วัดเขาหลาว